ต้องการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤตินิสิต ต้องทำอย่างไร?

อ่าน 217


1. เข้าระบบ www.iservice.up.ac.th
➜ เข้าเมนู คำร้อง/ยื่นคำร้อง/เลือกคำร้อง
➜ กรอกข้อมูลในระบบให้เรียบร้อยทุกขั้นตอน

2. พิมพ์ใบคำร้องและไปดำเนินการชำระเงิน

➜ เข้าเมนู คำร้อง/พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

➜ ชำระเงินได้ที่ ธนาคาร หรือ Counter Service หรือ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี

3. การรับหนังสือรับรองความประพฤติ

➜ ติดต่อรับได้ที่ งานวินัยฯ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์

➜ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามลิงค์ https://dsa.up.ac.th/v4/dsa05.php

Updated : September 20, 2023 20:59:39