ปริญญาตรี

image

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อย่อ (ไทย) :  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
ชื่อย่อ(อังกฤษ)  :  B.Eng. (Mechanical Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
          ไม่น้อยกว่า147 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร     

รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา : รับนิสิตไทย หรือนิสิตต่างชาติที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ปรัชญาของหลักสูตร
วิศวกรรมเครื่องกล เป็นศาสตร์ของการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการหาคำตอบของปัญหาและพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ จะทำให้บัณฑิตมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมทั้งสามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่รวดเร็ว ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยตามโมเดลเศรษฐกิจแนวใหม่อย่างสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน
📄 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

📄 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
    ➞ ข้อกำหนดหลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ
    ➞ รายวิชาต้องต้องลงก่อนสำหรับหลักสูตร 55 (Pre requesite 55)

    ➞ รายวิชาต้องต้องลงก่อนสำหรับหลักสูตร 60 (Pre requesite 60)

ติดตามข่าวสารได้ที่ 👇

เว็บไซต์ ➞ www.me.eng.up.ac.th

facebook ➞ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพะเยา