ปริญญาตรี

image

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อย่อ (ไทย) :  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
ชื่อย่อ(อังกฤษ)  :  B.Eng. (Civil Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
          ไม่น้อยกว่า147 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร     

รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรทางวิชาชีพ
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา : รับนิสิตไทย หรือนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ปรัชญาของหลักสูตร
รู้หลักวิชาการและยึดมั่นในเกียรติแห่งวิชาชีพวิศวกรรมโยธา สร้างสรรค์เทคโนโลยีหรือ นวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธา พร้อมเป็นผู้นำในงานก่อสร้าง นำพาความเจริญสู่ประเทศ

📄 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา