ปริญญาโท

image

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Master of Engineering Program in Civil Engineering

Master of Engineering Program in Civil Engineering

Master of Engineering Program in Civil Engineering
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อย่อ (ไทย) :  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Master of Engineering (Civil Engineering)
ชื่อย่อ(อังกฤษ)  :  M.Eng. (Civil Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
          จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 37(3) หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร     

รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา : รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ปรัชญาของหลักสูตร
เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมโครงสร้าง ปฐพีและขนส่ง ทรัพยากรน้ำ สรรค์สร้างงานทางด้านวิศวกรรมโยธา แก้ปัญหาภัยพิบัติ และโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

📄 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา